Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Νέα αγωγή του δήμου Θήρας για το Sea Diamond

Νέα αγωγή κατέθεσε ο Σ. Παπανδρεόπουλος
Νέα αγωγή κατά των 1) Ιωάννου Μαρίνου του Στέργου, πλοιάρχου Ε.Ν., 2) Ζαχαρία Σιόκουρου, ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού, 3) Χριστοδούλου Μελά, εξουσιοδοτημένου D.P.A., 4) Γεωργίου Κουμπενά του Χρήστου, 5) Της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ELONA MARITIME CO.», η οποία εδρεύει κατά το καταστατικό της στις νήσους Marshall Islands, της Δημοκρατίας των νήσων Marshall Islands (Περιφέρεια του Δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού), ως Κυρίας του Κ/Ζ με το όνομα «SEA DIAMOND», 6) Της εταιρείας με την επωνυμία "COREMARINE LIMITED" που τύποις κατά το καταστατικό της εδρεύει στη Λιβερία στην πραγματικότητα, όμως εγκατεστημένης και λειτουργούσης στον Πειραιά και επί ι με την ιδιότητά της, της τεχνικής συνδιαχειριστρίας στην Ελλάδα του βυθισθέντος πλοίου με το όνομα SEA DIAMOND ως νόμιμα εκπροσωπείται,

7) Της εταιρείας με την επωνυμία «LOUIS HELLENIC CRUISES» που τύποις κατά το καταστατικό της εδρεύει στα νησιά MARSHALL ISLANDS στην πραγματικότητα όμως εδρευούσης και αυτής κατά τα άνω στον Πειραιά ως εκπροσωπείται, και με την ιδιότητά της, της οικονομικής συνδιαχειρίστριας, άλλως εφοπλίστριας, του βυθισθέντος πλοίου SEA DIAMOND, 8) Του εδρεύοντος στο Λονδίνο Αγγλίας αλληλοασφαλιστικού οργανισμού με την επωνυμία «THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION» (οδός Tower Bridge, αρ. 224-226, Λονδίνο, Μ. Βρετανία), νόμιμα εκπροσωπούμενου, στην Ελλάδα από την νόμιμα εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα θυγατρική της αλλοδαπής και αυτής εταιρείας με την επωνυμία «WEST OF ENGLAND HELLAS LIMITED”, κατέθεσε ο Νομικός Σύμβουλος του δήμου Θήρας κ. Παπανδρεόπουλος. Με την αγωγή του ο κ. Παπανδρεόπουλος ζητά από τους παραπάνω το ποσόν των 10.000.000. Αναλυτικά στην αγωγή αναφέρονται τα παρακάτω:

ΕΝΩΠΙΟΝ
TOY ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
TMHMA ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΓΩΓΗ
(άρθρου 932 Α.Κ.)
Του Δήμου Θήρας, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου υπό του κ. Δημάρχου αυτού.
ΚΑΤΑ
1) Ιωάννου Μαρίνου του Στέργου, πλοιάρχου Ε.Ν., κατοίκου Κρεμαστής Ρόδου.
2) Ζαχαρία Σιόκουρου, ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού, κατοίκου Πειραιώς, Αντ. Αμπατιέλου αριθ. 8.
3) Χριστοδούλου Μελά, εξουσιοδοτημένου D.P.A., κατοίκου Πειραιά (Αντ. Αμπατιέλου αριθμ. 4).
4) Γεωργίου Κουμπενά του Χρήστου, κατοίκου Πειραιά, οδός Μπότσαρη αριθμ. 87 (Καλλίπολη).
5) Της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ELONA MARITIME CO.», η οποία εδρεύει κατά το καταστατικό της στις νήσους Marshall Islands, της Δημοκρατίας των νήσων Marshall Islands (Περιφέρεια του Δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού), εν τοις πράγμασι δε στον Πειραιά, όπου και το κέντρο διοικήσεως αυτής, επί της οδού Αντώνιου Αμπατιέλου, αρ. 8, ως Κυρίας του Κ/Ζ με το όνομα «SEA DIAMOND» (ΝΠ 11485), νόμιμα εκπροσωπούμενης,

6) Της εταιρείας με την επωνυμία "COREMARINE LIMITED" που τύποις κατά το καταστατικό της εδρεύει στη Λιβερία στην πραγματικότητα, όμως εγκατεστημένης και λειτουργούσης στον Πειραιά και επί της οδού Αντ. Αμπατιέλου αριθμ. 8 κατά τις διατάξεις του ΑΝ 89/69, ως ισχύει, και με την ιδιότητά της, της τεχνικής συνδιαχειριστρίας στην Ελλάδα του βυθισθέντος πλοίου με το όνομα SEA DIAMOND ως νόμιμα εκπροσωπείται,
7) Της εταιρείας με την επωνυμία «LOUIS HELLENIC CRUISES» που τύποις κατά το καταστατικό της εδρεύει στα νησιά MARSHALL ISLANDS στην πραγματικότητα όμως εδρευούσης και αυτής κατά τα άνω στον Πειραιά (Αντ. Αμπατιέλου αριθμ. 8) ως εκπροσωπείται, και με την ιδιότητά της, της οικονομικής συνδιαχειρίστριας, άλλως εφοπλίστριας, του βυθισθέντος πλοίου SEA DIAMOND,
8) Του εδρεύοντος στο Λονδίνο Αγγλίας αλληλοασφαλιστικού οργανισμού με την επωνυμία «THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION» (οδός Tower Bridge, αρ. 224-226, Λονδίνο, Μ. Βρετανία), νόμιμα εκπροσωπούμενου, στην Ελλάδα από την νόμιμα εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα θυγατρική της αλλοδαπής και αυτής εταιρείας με την επωνυμία «WEST OF ENGLAND HELLAS LIMITED” (οδός Σκουζέ 26), νόμιμα και αυτής εκπροσωπούμενης κατά το καταστατικό της.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Εγώ ο ενάγων οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοικήσεως α' βαθμού, μοναδικός Δήμος των νήσων Θήρας και Θηρασίας ασκώ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, ως ταύτα προσδιορίζονται για την συγκεκριμένη περίπτωση υπό:
α) Των διατάξεων του άρθρου 75 παράγρ. 7 και 14β του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ. και Κοιν.).
β) Των διατάξεων των άρθρων 146 και 157 του Κ.Δ.Ν.Δ.
γ) Των διατάξεων του Ν. 743/1977 (άρθρα 1, 2 και επ.).
δ) Των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986, κατά την διάταξη του οποίου στις περιπτώσεις εγκλημάτων, υπό του νόμου αυτού προβλεπομένων, το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δικαιούνται να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που εκ των συγκεκριμένων αδικημάτων υπέστησαν ή συνεχώς υφίστανται.
ε) Της διατάξεως του άρθρου 932 Α.Κ.
στ) Του Κανονισμού 44/2001 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 22ας Δεκεμβρίου 2000 και όλων όσων άλλων παραδεκτώς θέλω κατά την συζήτηση μνημονεύσει, για να ιστορήσω ότι, ως πολιτικώς ενάγων κατά τα προλεχθέντα, αλλά και ως άμεσα βλαπτόμενος, ως ενιαίος Δήμος των νήσων Θήρας και Θηρασίας και των εντός του υπ' αυτού σχηματιζομένου θαλασσίου χώρου νησίδων Ασπρονήσι, Νέα και Παλαιά Καμμένη, από την εις τον όρμο, της θαλάσσιας περιοχής της Καλντέρας της νήσου Θήρας, ύπαρξη του βυθισθέντος της 06.04.2007 κρουαζιεροπλοίου με το όνομα SEA DIAMOND, το οποίο και από της ημέρας εκείνης καθημερινά και ανελλιπώς μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μολύνει το όλο θαλάσσιο περιβάλλον, ως τούτο προκύπτει και από τις συνεχείς προς την Λιμενική Αρχή Θήρας, γνωστοποιήσεις της έχουσας αναλάβει την ευθύνη της απορρύπανσης εταιρείας. Δικαιούμαι και νομιμοποιούμαι να προέλθω εις άσκηση της παρούσης επιζητώντας την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης κατ' άρθρο 932 Α.Κ., και τούτο γιατί πέραν των όποιων έχω υποστεί περιουσιακών ζημιών και ανεξάρτητα απ' αυτές και περί των οποίων η από 5-2 Μαρτίου 2012 αγωγή μου ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, και να ζητήσω με την παρούσα αγωγή μου τα εις το αιτητικό μου, δηλαδή την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που εκ των αδίκων και παρανόμων πράξεων των εναγομένων έχω υποστεί.

2. Και ως εγώ προς τούτο και κατά τα κατωτέρω νομιμοποιούμαι ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ως έχοντας άμεσο έννομο συμφέρον, αφού εγώ ο μόνος ΔΗΜΟΣ της νήσου Θήρας ολόκληρης αλλά και της έναντι αυτής νήσου ΘΗΡΑΣΙΑΣ είμαι και εξακολουθώ να τυγχάνω ο βλαβείς, κατ’ αντίστοιχο λόγο οι εναγόμενοι νομιμοποιούνται ΠΑΘΗΤΙΚΑ, δηλαδή να δέχονται την αγωγή ως εναγόμενοι, για τον λόγον ότι ο πρώτος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εκ βαρυτάτης αμελείας ή απερισκεψίας του ή ανευθυνότητός του πρόσκρουση του πλοίου του οποίου είχε αναλάβει την πλοιαρχία και την εν συνεχεία βύθιση αυτού και περί της οποίας οι ασκηθείσες εις βάρος του ποινικές διώξεις για παράβαση μεταξύ των πολλών άλλων και των διατάξεων του άρθρου 277 Ποιν. Κώδ.

Ο δεύτερος Ζαχαρίας Σιόκουρος διότι ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός ων και ο ανώτερος Γενικός Διευθυντής Τεχνικού της τεχνικής διαχειρίστριας του πλοίου εναγομένης εταιρείας CORE MARINE LIMITED δεν είχε μεριμνήσει και δεν είχε λάβει ή υποδείξει μέτρα ασφάλειας των στεγανών φρακτών μεταξύ των διαμερισμάτων 5, 6, 7 και 8 και αυτής με το διαμέρισμα Νο. 9 (ηλεκτροστάσιο-λεβητοστάσιο) με αποτέλεσμα οι φρακτές να μη αντέξουν ούτε υπό κανονικές συνθήκες κατάκλυσης, να υποχωρήσουν και να κατακλυσθούν σχεδόν αμέσως πέραν του Νο4 και τα 5, 6, 7, 8 και 9 τα τέσσερα ως άνω διαμερίσματα, πράγμα που κατέστησε αναγκαία πλέον την βύθιση, αφού το πλοίο κατασκευασμένο ως δύο διαμερισμάτων. Ωσαύτως είτε για τον λόγον ότι δεν εγένοντο τακτικές επιθεωρήσεις και δοκιμές των συστημάτων ασφαλείας είτε για τον λόγο ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη προς τούτο συνεργασία μεταξύ πλοιάρχου, επιθεωρητή νηογνώμονα, ή και του DPA αμέσως μετά την πρόσκρουση, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτούργησε, στο πλοίο προκλήθηκε black out, ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας και η ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης έπιασαν φωτιά. Οι αντλίες απάντλησης δεν λειτούργησαν και η βύθιση του πλοίου κατέστη βέβαια, πράξεις και παραλείψεις για τις οποίες και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση μεταξύ άλλων των άρθρων 277, 291 παραγρ. 1 και 306 Ποιν. Κωδ.

Ο τρίτος και τέταρτος Χριστόδουλος Μελάς και Γεώργιος Κουμπενάς διότι όντας ο πρώτος το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (D.P.A.) και επομένως ο αρμόδιος για να δίνει τις οδηγίες και εντολές τόσο προς διάσωση των επιβατών και του πληρώματος, όσο και αυτού τούτου του πλοίου, από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες εκ του συστήματος αυτόματης καταγραφής των συνομιλιών στην Γέφυρα (VDR) καμιά δεν φέρεται να δίνει εντολή, οδηγία ή κατεύθυνση, ενώ τόσον αυτός όσον και ο τέταρτος Γεώργιος Κουμπενάς ή Γενικός Διευθυντής επιχειρήσεων Στόλου δεν διαφέρθηκαν για την άμεση αναχώρηση ρυμουλκών από Σύρο, Ηράκλειο ή Μήλο προς διάσωση του πλοίου, παρά μόνο αρκέσθηκαν να διαπραγματεύονται με την εταιρεία ΤΣΑΒΛΙΡΗ, μέχρι και της δωδεκάτης νυκτερινής, την συμφωνία της δικαιούμενης αμοιβής (no cure non pay) για την περίπτωση που η παρασχεθησόμενη βοήθεια ήταν αποτελεσματική, ενώ η ανάγκη επέβαλε την άμεση ανταπόκριση, χωρίς δισταγμούς και μικροσυμφέροντα και ενεργοποίηση οποιουδήποτε σωστικού μέσου που ευρίσκετο στην εγγύτερη του ναυαγίου περιοχή υποχρέωση που απορρέει απ' όλους τους κανονισμούς, ενώ πέραν τούτων δεν φαίνεται να δόθηκαν υπό τούτων δηλαδή του D.P.A. και κ. Γενικού Διευθυντή οι κατάλληλες προς το πλήρωμα εντολές και οδηγίες για την αποτροπή της ρύπανσης και της βαρύτατης μόλυνσης του όλου θαλασσίου και χερσαίου περιβάλλοντος, καθ'α εις τις εναντίον των αποδοθείσες υπό της τακτικής ανακρίσεως κατηγορίες ειδικότερα αναφέρονται, όπως επίσης δεν δόθηκαν οι κατάλληλες και σύμφωνες με την ναυπηγική, αλλά και την ναυτική τέχνη και εμπειρία οδηγίες για την ασφαλή ρυμούλκηση και τον τρόπο προσέγγισης προς την αυτή για ταφή ρυμουλκούμενου πλοίου όπως επίσης καμιά δεν φέρεται να δίδεται εντολή για διάσωση των ναυτιλιακών εγγράφων ή καμιά να μη δίδεται εξήγηση για το κλείσιμο της καταγραφής από το σύστημα VDR, αμέσως μετά την έναρξη της ρυμούλκησης του πλοίου.

Η πέμπτη των εναγομένων ως κυρία του ναυαγήσαντος πλοίου ευθυνομένη τούτο μεν αντικειμενικώς για τις εκ του ναυαγίου συνέπειες ως εκ των διατάξεων του Ν. 2881/2001 τις όποιες όλες παρείδε και παρά τις προσκλήσεις επιδεικτικής αγνόησε, τούτο δε γιατί ως προστήσασα ευθύνεται για τις πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις των υπ'αυτής προστηθέντων, δηλαδή του πλοιάρχου, των μελών του πληρώματος του πλοίου της και των διαχειριστριών εταιρειών έκτης και εβδόμης των εναγομένων που αυτή προσέλαβε.
Η έκτη των εναγομένων ως έχουσα την οικονομική διαχείριση και εκμετάλλευση του πλοίου και στην πραγματικότητα εφοπλίστρια αυτού επομένως και αυτής κατά τον ίδιο λόγο με την κυρία του πλοίου ευθυνομένης.
Η εβδόμη των εναγομένων ως τεχνική διαχειρίστρια και υπεύθυνη για τις πράξεις και ενέργειες των οργάνων της, δηλαδή των υπ'αυτής προστηθέντων στην υπηρεσία της προσώπων, για την τεχνική υποστήριξη του πλοίου ως είναι οι 2ος και 3ος των εναγομένων.
Η όγδοη των εναγομένων ως έχουσα αναλάβει την προς τρίτους ασφαλιστική κάλυψη των πάσης φύσεως αστικών-αποζημιωτικών προς τρίτους υποχρεώσεων του πλοίου και ιδία αυτών εκ της μολύνσεως ή απειλής μολύνσεως του περιβάλλοντος και του εν γένει θαλασσίου οικοσυστήματος, νομίμως δε και κατά τόπον ενταύθα εναγομένης; ως εκ των προβλέψεων του Κανονισμού 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για την διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
Αλλά ανάγκη έκθεσης του ιστορικού.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.1 Η πρώτη των εναγομένων είναι ή ήτο η κυρία του κρουαζιερόπλοιου Κ/Ζ «SEA DIAMOND» (ΝΠ 11485). Η δεύτερη η δεύτερη των εναγομένων είναι η εταιρεία που είχε αναλάβει την τεχνική διαχείριση του ως ανωτέρω πλοίου Οικονομική διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού ως συνδιαχειρίστρια, πράγματι όμως ως εφοπλίστρια αυτού, αυτής συνισταμένης στην εκμετάλλευση ή την άσκηση με αυτό ναυτιλιακών εργασιών (περιηγητικoί πλόες) με σκοπό το κέρδος. Ο τρίτος εναγόμενος είναι ο Πλοίαρχος του εξ υπαιτιότητος του, κατά τα κατωτέρω το Κ/Ζ SEA DIAMOND βυθίστηκε στον θαλάσσιο χώρο της Καλντέρας της νήσου μου την πρωίαν της 6ης Απριλίου 2007.
Η τέταρτη τέλος των εναγομένων είναι ο αλληλασφαλιστικός οργανισμός (στην κατηγορία P&I) στον οποίo ήταν ασφαλισμένο το βυθισθέν κρουαζιερόπλοιο, προς κάλυψη των προς τρίτους ζημιών και των κινδύνων εκ της θαλάσσιας ρύπανσης.

1.2 Το προαναφερθέν κρουαζιερόπλοιο είχε τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά. ΔΗΛΑΔΗ:
α) ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ: SEA DIAMOND / ΣΗ ΝΤΑΙΜΟΝΤ
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ/11485
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ: SVMC
TYΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ: Ε/Γ-Κ/Ζ (ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ)
Έτος Ναυπήγησης: 1984
ΣΗΜΑΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ: DET NORSKE VERITAS (ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΣ)

β) Διαστάσεις
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 142,90m
MHKOΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ: 126,21m
MEΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 24,70 m
KOIΛΟ: 8,11 m
MEΓΙΣΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ: 6,15 m

γ) Χωρητικότητες
ΚΟΧ 22.412 t
ΚΚΧ 11.680 t
ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ 2.441 t
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ 10
ΚΥΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 4χ4.400 Κς

1.3. Πλέον τούτων: (α) Το πλοίο ήτο εφοδιασμένο με όλα τα ναυτιλιακά του έγγραφα εν ισχύει και (β) Υπήγετο στον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στα τέλη της δεκαετίας του έτους 1990 επί τη βάσει των προβλέψεων της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα (SOLAS) και ο οποίος Κώδικας ISM από του έτους 2002 έχει καταστεί διεθνώς υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Κύρια απαραβίαστα χαρακτηριστικά του Κώδικα υποχρεωτικά για τους πλοιοκτήτες και τους Διαχειριστές πλοίων η ανάπτυξη και διατήρηση ενός ευρέως συστήματος ασφαλούς πλεύσης και διαχείρισης (Safety Management System). Ένα κύριο μέρος του Κώδικα είναι οι προβλέψεις για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση πόρων για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, η οποία και υποχρεωτικά πλέον εξασφαλίζεται με την κάλυψη των κινδύνων τούτων από τους ανά τον κόσμο αλληλοασφαλιστικούς οργανισμούς.

1.4 Οι όλες διαδικασίες του κώδικα ISM συγκεντρώνονται στο εγχειρίδιο διαχείρισης ασφάλειας του πλοίου, το οποίο τηρείται στην εταιρεία από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (τον D.P.A.) που προϊσταται κατά τον ISM της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων, η οποία κατά τον Κώδικα πρέπει και να διασφαλίζει συνεχώς τις τρεις βασικές αρχές οι οποίες συνίστανται στην ελάττωση (Reduction) του κινδύνου, την ετοιμότητα (Readiness) η οποία εξασφαλίζεται από τον συνεχή εξοπλισμό, την εξάσκηση και εκπαίδευση των ναυτικών και την αρχή της αντιμετώπισης (Response) του κινδύνου.
1.5 Το Κ/Ζ SEA DIAMOND, για πρώτη φορά, το οποίο και ως ελληνικό είχε νηολογηθεί τον Οκτώβριο έως 2006, αφού κατά τους χειμερινούς μήνες υπέστη τις κατ' έτος επιθεωρήσεις (annual service) για την λήψη των πιστοποιητικών ασφαλείας και είχε μόλις κατά Μάρτιο 2007 δεξαμενισθεί προς καθαρισμό, άρχισε τις θερινές του περιηγήσεις στα μέσα Μαρτίου 2007 με επ' αυτού Πλοίαρχο, για πρώτη φορά, τον Ιωάννη Μαρίνο εκ Ρόδου δηλαδή τον πρώτο εκ των εναγομένων, Α' Μηχανικό τον Εμμανουήλ ΠΑΤΣΟ και πλήρωμα αποτελούμενο από 391 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων.
1.6 Στο πλοίο, στην δεύτερη κατά σειρά τετραήμερη περιήγησή του, με πλοίαρχο τον ως άνω, είχαν επιβιβασθεί 1156 επιβάτες-τουρίστες-περιηγητές με προορισμό Πειραιά, Μύκονο, Πάτμο, Κουσάντασι, Ρόδο, Ηράκλειο, Θήρα, Πειραιά. Την πρωίαν της 5ης Απριλίου 2007 είχε αφιχθεί στον προτελευταίο λιμένα του περιηγητικού πλου, δηλαδή αυτόν του Ηρακλείου Κρήτης. Από το λιμάνι του Ηρακλείου και με πολύ καλές καιρικές συνθήκες πλεύσης αναχώρησε την 11.58' με προορισμό την Σαντορίνη και με υπολογιζομένη ώρα άφιξης την 16.00'.

Περίπου μία ώρα μετά την εξ Ηρακλείου αναχώρησή του, παρουσιάσθηκε βλάβη στην τρίτη κύρια αριστερή μηχανή. Ο Α' Μηχανικός, κατά την κατάθεσή του, αναφέρει στην Γέφυρα την ανάγκη παύσης λειτουργίας της μηχανής στην προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης και με πιθανό χρόνο αποκατάστασης τρεις περίπου ώρες. Ο Πλοίαρχος, μολονότι υποχρεωμένος την βλάβη της τρίτης κύριας μηχανής να αναφέρει στην κατά προορισμό αφίξεως Λιμενική Αρχή, και στον νηογνώμονα τον παρακολουθούντα το πλοίο (DEN NORSKE VERITAS) τούτο δεν έπραξε. Η παράλειψη του είχε σαν συνέπεια η τοπική Λιμενική Αρχή να μη λάβει τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, προς διαπίστωση της βλάβης και αποκατάσταση αυτής, κατά τον είσπλου στον όρμο Καλντέρας, από Κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, με τις εντεύθεν συνέπειες της αλλοπρόσαλλης πλεύσης αμέσως μετά την σύμπλεξη της μηχανής στον άξονά της.
1.7 Η βλάβη κατά τους μηχανικούς αποκαταστάθηκε περί την 15.10' και η σύμπλεξη της μηχανής στον άξονα εγένετο περί την 15.20 κατά τον Α/Β Μηχανικό, στις 15.33 κατά τον Πλοίαρχο, ως εμμέσως ανέγραψε στο ημερολόγιο του. Το πλοίο την 15.20' έπλεε με ταχύτητα 17,6, την 15.31' το πλοίο έπλεε με ταχύτητα 18,1'. Την 15.35 με ταχύτητα 18.8' εντός πλέον του κόλπου της Καλντέρας και σε λίγη απόσταση ανοικτά του Αθηνιού. Την 15.40 το πλοίο πλέει με ταχύτητα 19.00 κόμβων για ν'αρχίσει να ελαττώνει από την 15.41.40. Χαρακτηριστικά την 15.40',50'' το πλοίο πλέοντας εντός του κόλπου της Σαντορίνης με την ανεπτυγμένη ταχύτητα αυτής των 18,9 Ν.Μ. και στο στίγμα Βόρειο 36ο 23.202 διέρχεται από τον κάβο της νησίδος Ν. Καμένης σε απόσταση 1,05ν.μ. κατά την έκθεση των πραγματογνωμόνων, ενώ από τις καταγραφές του VDR η διέλευση καταγράφεται στα 0,6 ν.μ. προς το ναύδετο Νο. 3 (Τσαμαδούρα) στον όρμο των Φηρών. ΟΜΩΣ, αμέσως μόλις, μετά την παράλλαξη της Νέας Καμένης ο Πλοίαρχος αποφασίζει (ώρα 15.35).να μη ακολουθήσει την χαραγμένη και εγκεκριμμένη στο σχέδιο πλεύσης πορεία για την ασφαλή πρόσδεσή του στο ναύδετο Νο. 3 και όπως το σχέδιο πλεύσης είχε καταρτισθεί από τον αρμόδιο αξιωματικό σχεδιασμού Ταξειδίων (passage plan) και είχε εγκριθεί από τον Πλοίαρχο και το οποίο προέβλεπε πλεύση μεταξύ Ν. ΚΑΜΜΕΝΗΣ (αριστερά) και των ναυδέτων του όρμου Φηρών (δεξιά), πορεία την οποίαν και ακολουθούν όλα τα εις τον όρμο καταπλέοντα πλοία από τις αρχές του 20ου αιώνος μέχρι και σήμερα. ΑΛΛΑ
1.8 Αντ' αυτού αποφασίζει, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητήσει τροποποίηση του σχεδίου πλεύσης από τον αρμόδιο αξιωματικό σχεδιάσεως και χαράξεως πορείας, ο οποίος και θα προήρχετο σ'αυτήν μετά από μελέτη όλων των συγκεκριμένων δεδομένων, καθ' α προβλέπουν οι κανονισμοί και οι βασικές εγκύκλιες Διαταγές του Υ.Ε.Ν., αλλά αυτόβουλα και ανεύθυνα και μολονότι Πλοίαρχος δύο μόλις ταξειδίων, αποφασίζει να ακολουθήσει καμπυλωτή (τοξοειδή) προς την στεριά (δεξιά) πορεία, με κατεύθυνση από νοτιοανατολικά προς βορρά, ώστε το πλοίο να διέλθει σύρριζα σχεδόν του ακρωτηρίου "ΑΛΩΝΙΚΗ" την 15.47'50'' και στο αμέσως επόμενο λεπτό 15.48'50'' και με ταχύτητα πλεύσεως 07,5 κόμβων να προσκρούσει επί των υπογείων υφάλων της ακτογραμμής της Καλντέρας στην τοπική θέση "Γλώσσες" από την οποίαν και έπλεε σε απόσταση λιγότερη του ημίσεως του μήκους του πλοίου του, όταν το σημείο πρόσκρουσης του πλοίου στον ύφαλο απείχε από τα αβαθή, δηλαδή την ισοβαθή των δέκα μέτρων, περίπου είκοσι μέτρα. Επαναλαμβάνεται ότι η εκτός σχεδίου πλεύση δεν είχε ούτε μελετηθεί, ούτε χαραχθεί και όλος αυτός ο τεράστιος, υπέρ την ίσαλο γραμμή, όγκος του πλοίου (πλοίο δέκα καταστρωμάτων) και με κατεύθυνση ανέμου δυτική, δηλαδή την σπρώχνουσα προς τις ακτές της νήσου, εκινείτο χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμιά πρόβλεψη, με παράκαμψη όλων των εν ισχύει αρχών ασφαλούς πλεύσης, με αποτέλεσμα ακόμη και οι άλλοι αξιωματικοί της γέφυρας να διαπορούν, για την πορεία του πλοίου και ολίγο προ της προσκρούσεως να αναζητούν τον ναυτιλιακό χάρτη, για να υπολογίσουν πού και πώς βαδίζουν, πράγμα που ούτε αυτό, καθ'ομολογία των, πρόφθασαν αφού πριν ή ο αξιωματικός φυλακής εισέλθει στην αίθουσα χαρτών προς αναζήτηση του ναυτιλιακού χάρτη, η πρόσκρουση επήλθε, την 15.48,50'' ακριβώς, δηλαδή την ώρα εισόδου στην αίθουσα χαρτών.

Ήταν δε τέτοια η παρέκκλιση του πλοίου από την κανονική πορεία, δηλαδή αυτής ανάμεσα ηφαιστείου και των στον όρμο Φηρών ναυδέτων, πορεία που όλα τα εισερχόμενα πλοία προς ελλιμενισμό επί δεκάδες και δεκάδες χρόνια καθημερινά ακολουθούν, ώστε και αυτός ακόμη ο εμπειρότατος Πρόεδρος των λεμβούχων της νήσου Θήρας να καθομολογεί ότι "η πορεία που ακολούθησε το ΕΓ/ΚΖ SEA DIAMOND δεν είναι η συνήθης και τουλάχιστον εγώ εδώ και 20 χρόνια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, ούτε καν από το ίδιο το πλοίο σε προηγουμένους κατάπλους του...". Xαρακτηριστικά η ακολουθηθείσα πορεία του πλοίου από την είσοδό του στον θαλάσσιο χώρο της Καλντέρας και από της θέσεως της "ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ" αποδίδεται στον παρατιθέμενο ως κατωτέρω Χάρτη, όπως δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ναυτιλιακό μηνιαίο Περιοδικό "Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ" στο φύλλο του Μαΐου 2007, όπου και σχετικό εκτεταμένο ρεπορτάζ του πολύ γνωστού και έγκριτου ναυτιλιακού δημοσιογράφου Φώτη Μαρτίνου. Στον χάρτη αυτό με μπλε γραμμή διαφαίνεται η εγκεκριμένη βάσει του σχεδίου πορεία πλεύσης και με κόκκινη γραμμή καταφαίνεται η αλλοπρόσαλλη γραμμή πλεύσης που ακολούθησε, ο ως πλοίαρχος αναλαβών την διακυβέρνηση, τόσον προ της πρόσκρουσης, όσον και μετ' αυτήν, μέχρι του σημείου βύθισης στην θέση Παλιά ΟΡΥΧΕΙΑ, παρά τον όρμο του ΑΘΗΝΙΟΥ.
Ο Χάρτης τούτος έχει ως ακολούθως:

Γ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
Γ.1 Αμέσως μετά την πρόσκρουση στην δεξιά πρωραία πλευρά του πλοίου και την άμεση πρωραία κατάκλιση από τα ελευθέρως πλέον με ορμή εισερχόμενα θαλάσσια ύδατα τα οποία ελευθέρως κατέκλιζαν τα διαραγέντα στεγανά διαμερίσματα Νο4 (samitary room), No5 (διαμέρισμα εξισορροπητικών δεξαμενών - Helling tanks), No6 (διαμέρισμα air conditioning room) Νο7 stabilizer room στην συνέχεια και πέντε ακόμη αφού ο Πλοίαρχος είχε "φροντίσει" κατά παράβαση των κανονισμών και διατάξεων να πλέει με ανοικτές τις στεγανές θύρες των στεγανών διαμερισμάτων του, την εν συνεχεία, παύση λειτουργίας της δεξιάς μηχανής και των ηλεκτρογεννητριών και την εκ τούτου στροφή του πλοίου δεξιά, με την αριστερή μηχανή στα πρόσω, ο πλοίαρχος προσπαθεί να απομακρύνει το πλοίο απ' τα βράχια και αυτό ακολουθώντας πορεία πλεύσης, κατά τον πνέοντα δυτικό άνεμο, να προσπεράσει το Ναύδετο Νο. 4 (15.54'.50'') από τα ανατολικά του, το ναύδετο Νο.3 από τα ανατολικά του, το ναύδετο Νο. 2 από δυτικά, το ναύδετο Νο. 1 (16.02'50'') από δυτικά να ακουμπήσει και να ακινητοποιηθεί στην βόρεια άκρη του όρμου των Φηρών στην θέση "Κατσουράδα", στην οποία θέση συγκρατείται από το μικρό, αλλά γενναίο και ηρωϊκό τοπικό μικρό φέρρυ μπωτ με το όνομα "Θηρασία" και ώσπου να προστρέξει το μικρό ρυμουλκό ΛΕΩΝ, ιπποδυνάμεως 450 ΒΗΡ, το πλοίο έχει αρχίσει να ακουμπά στην προβλήτα των Φηρών με πρωραία κατάκλιση (γονατισμένο) εννέα μοιρών και εις τρόπον ώστε το πρωραίο βύθισμα από 6,12 μέτρα να έχει φθάσει τα 12 μέτρα και η προς τα δεξιά κλίση του πλοίου στις 12ο με δημιουργηθέντα εκ τούτου ένα τεράστιο κίνδυνο στην επιτόπια θαλάσσια περιοχή, από την κατά το δοκούν διακίνησή του και μάλιστα σ'ένα όρμο με πολύ μεγάλη διακίνηση πλοίων και σκαφών και με επικρεμάμενο τον κίνδυνο της ανατροπής του. Στο σημείο τούτο ρίχνει πρυμναίο κάβο με σκοπό την πρόσδεσή του στις μπίτες του μώλου των Φηρών, ενώ ταυτόχρονα ζητεί να βοηθηθεί για την απομάκρυνσή του εκ του σημείου τούτου.

Να σημειωθεί ότι ενώ η πρόσκρουση έλαβε χώραν την 15.48'50'' ο Πλοίαρχος ευδόκησε και την 16.05'.50'' το πρώτον ενημερώνει το τοπικό Λιμεναρχείο, δηλαδή 17 ολόκληρα λεπτά μετά την πρόσκρουση. Τον επικρατήσαντα στο πλοίο πανικό αναλαμβάνει να κατασιγάσει μετά την ειδοποίηση της, η τοπική Λιμενική Αρχή και με πρωτοβουλία αυτής αρχίζει ο συντονισμός διάσωσης των επιβαινόντων και βάσει του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του τοπικού Λιμεναρχείου. Κινητοποιείται αυθωρεί η τοπική Ένωση Λεμβούχων Θήρας με όλα τα σκάφη της (20 τον αριθμό) ενώ το μικρό ηρωϊκό ΕΓ/ΟΓ ΘΗΡΑΣΙΑ τολμά και αποφασίζει την αποβίβαση σ'αυτό εξακοσίων πενήντα (650) επιβαινόντων του πλοίου, ανυψώνοντας τον καταπέλτη του και ενώνοντας τον με τον πλευρικό δεξιό καταπέλτη του κινδυνεύοντος πλοίου, ενώ οι λεμβούχοι αγωνιούν να διασώσουν τους επιβαίνοντες το ταχύτερον, όταν ο Πλοίαρχος, ως μέσο σωτηρίας ανεύρε τις ανεμόσκαλες που είχε κατεβάσει και που μόνη η θέα της επικινδυνότητάς των έκανε τηλεοπτικά τον γύρο του πλανήτη όλου.

Η ολοκλήρωση της αποβίβασης κάτω από τις συνθήκες που έγινε ολοκληρώθηκε περί την 18.30 ώρα, ενώ άγνωστο, για ποιο σκοπούμενο λόγο στις 18.03'53'' παύει να λειτουργεί το VDR, ώστε του λοιπού να μη καταγράφει[1]. Ακολούθησε η αποβίβαση με τις τοπικές λέμβους (364) μελών του πληρώματος και των 3 ατόμων του συνεργείου (391 μέλη συν 3 εργαζόμενοι εξωτερικού τεχνικού συνεργείου), πλην δύο (2) πνιγέντων ώστε στο πλοίο να παραμείνουν 27 μέλη από το πλήρωμα γέφυρας και μηχανής. Περί την 19.00' το μικρό ρυμουλκό ΛΕΩΝ με προπορευόμενο αυτού το αλιευτικό ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, άρχισε κατά τις υποδείξεις του Πλοιάρχου να ρυμουλκεί το πρωραίως ημιβυθισμένο πλοίο προς την θέση ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ολίγον βόρεια του λιμένος του ΑΘΗΝΙΟΥ, στην οποίαν θέση και προσήραξε περί την 20.00 με την ημιβυθισμένη πλώρη.

Ήταν και τούτο ένα στη σειρά μοιραίο "λάθος", δηλαδή να ζητήσει να προσαραχθεί με την ημιβυθισμένη πλώρη (βύθισμα άνω των 12 μέτρων) όταν η πρύμνη την στιγμή εκείνη είχε βύθισμα λιγώτερο των εξ (6) μέτρων και γνώριζε ότι με την πλώρη θα καθίσει μόλις βρει ύφαλα στα δώδεκα μέτρα, ενώ αντίστοιχα με την πρύμνη όταν ο υπόγειος βυθός θα είχε βύθισμα εξ (6) μέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι το πλοίο σ' αυτή την διαγωγή θα είχε επικαθήσει σε μήκος πλέον του ημίσεως του μήκους του επί των ρηχών του βυθού. Αλλά περί όλων αυτών ου του παρόντος. Αμέσως την πρωραία προσάραξη ο Πλοίαρχος έδωσε εντολή και το πλοίο εγκατέλειψαν, από τα 27, τα είκοσι (20) μέλη του πληρώματος και επί του πλοίου παρέμειναν μόνο 7 μέλη. [2]Για ποιό λόγο αυτή η εντολή άγνωστόν, αλλά ευκόλως ερμηνευόμενη.

Γ.2 Αμέσως μετά την προσάραξη ο Κυβερνήτης του Ρ/Κ ΛΕΩΝ με δική του πρωτοβουλία ζήτησε από τον παρευρισκόμενο στο αλιευτικό του εμπειρότατο ναυτικό Πέτρο Καραμολέγκο (Καλόγερο) να του δώσει τον κάβο, που κατά την ρυμούλκηση κρεμόταν κατά τα 2/3 στην θάλασσα[3] προκειμένου έλκοντας να φέρει την πρύμνη σε διαγωγή παράλληλη προς την στεριά, ώστε το πλοίο και πρύμα να καθίσει όσο ήταν δυνατό στα αβαθή. Η προσπάθεια του αλιευτικού απέβη επι ματαίω γιατί, όλως παραδόξως, ο κάβος ευθύς, ως το ρυμουλκό τον ρεβάρισε κατέπεσε επί της θαλάσσης, γιατί άγνωστον πως, από την επί της πρύμνης μπίτα είχε λυθεί. Ο Κυβερνήτης του ρυμουλκού επέμεινε και έδωκε εντολή στον Πέτρο Καλόγηρο να ανέλθει επί του πλοίου από την ανεμόσκαλα που είχε ριφθεί κατά την αποβίβαση των επιβατών. Και η προσπάθεια αυτή απέβη επί ματαίω γιατί την ανεμόσκαλα την είχαν ανασύρει και δεν κρεμόταν. Στην συνέχεια φώναζαν ζητώντας κάβο, αλλά απάντηση από κανένα από τα μέλη του πληρώματος, που είχαν παραμείνει στο πλοίο, μεταξύ των οποίων και ο Πλοίαρχος δεν λάβαιναν παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, γιατί κανένας εξ αυτών δεν ευρίσκετο στην περιφέρεια της πρύμνης για ν'ακούσει!!!!. Ενώ η ναυτοσύνη επέβαλε και τα 27 μέλη να είχαν παραμείνει επί του πλοίου και να ήρχοντο αρωγοί στις προσπάθειες του μικρού ρυμουλκού. Πέραν τούτων Πλοίαρχος αντί αμέσως μετά την προσάραξη έστω και όπως έγινε, να ζητήσει την άμεση βοήθεια όλων των πλεούμενων για βογάρισμα[4] του πλοίου του ώστε να πέσει στα αβαθή σε παράλληλη προς την στεριά διαγωγή, αυτός παρέμεινε άπραος και απαθής μαζί με τα υπόλοιπα επτά μέλη του πληρώματός του να περιμένουν πως και πότε θα εξέλθουν σώοι και αβλαβείς του πλοίου, μετά την τέλεση μνημοσύνου στα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, που αφήκαν, να βυθισθούν και εξαφανισθούν.
1.10 Περί την 20.45', χωρίς ο Πλοίαρχος να παραλάβει και διασώσει κανένα εκ των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου, πλην, του κατ' επιλογήν όλων, του ημερολογίου γεφύρας, για να έχει την ευχέρεια να το συμπληρώσει την επομένη 6-12-2007 και περί ώραν 21.00 εγκαταλείπει το πλοίο μαζί με τα άλλα επτά μέλη του πληρώματός του, βέβαιος ότι εξεπλήρωσε το καθήκον του και διαφύλαξε τις ναυτικές παραδόσεις!!

ΕΤΣΙ, όλα τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, την διάσωση των οποίων ως πρώτιστο καθήκον ρητά προβλέπει ο Κ.Δ.Ν.Δ. (άρθρο 125), μεταξύ των οποίων τα πιστοποιητικά ασφαλείας, έγγραφο εθνικότητος, πιστοποιητικά καταμετρήσεως, γραμμής φορτώσεως, ναυτολόγιο, ημερολόγια γεφύρας, ασυρμάτου, ποινολόγιο, βιβλίο πετρελαίου, ναυτιλιακοί χάρτες, σχέδια πλεύσεων, βιβλίο γυμνασίων και επιθεωρήσεων, πιστοποιητικών πρόληψης ρύπανσης κ.α. Όλα αυτά τα αφήκε να καταβυθισθούν και βέβαια για προφανέστατους λόγους, όταν, η πρώτη του, αμέσως μετά την απόφαση εγκατάλειψης εντολή, έπρεπε να ήταν η περισυλλογή και διάσωση όλων των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου.
Και μετά πλέον την πλήρη εγκατάλειψη του (ώρα 20.45' της 5ης Απριλίου) το πλοίο συνέχιζε να κατακλύζεται συνεχώς εξ υδάτων και να βυθίζεται ολίγον κατ' ολίγον, έως ότου περί την 07.00 πρωινή της 06.04.2007 εβυθίσθη εξ ολοκλήρου εις βάθος πρύμα περί τα 150 μέτρα και πρώρα 85.
Ανακρινόμενος ο Πλοίαρχος την επομένη και ως προς τα αίτια της πρόσκρουσης καταθέτει: Κατά την διάρκεια των χειρισμών για την πρόσδεση του πλοίου στο πλωτό ναύδετο, αντιλήφθηκα ότι ο αέρας ή και το ρεύμα με έσπρωχνε προς τα αβαθή. Προσπάθησα να στρίψω το τιμόνι αριστερά, λίγο πριν την τσαμαδούρα, αλλά δυστυχώς αν και προσπάθησα δεν πρόλαβα με αποτέλεσμα το δεξί μέρος της πλώρης να προσκρούσει στα αβαθή..." Δηλαδή, κατ' αυτόν, για όλα υπεύθυνα ο αέρας και τα ρεύματα και μάλιστα όταν οι καιρικές συνθήκες ήσαν απολύτως ομαλές στην δε συμπλήρωση του ημερολογίου του στην οποίαν προήλθε περί την 13.00 της 6ης Απριλίου, ουδέν αναφέρει για τους λόγους πρόσκρουσης για να μεταλλάξει, αργότερα στις αρχές Νοεμβρίου 2007 τον λόγο της πρόσκρουσης και από τα υπεύθυνα "αιφνίδια υπόγεια θαλάσσια ρεύματα" να ομιλεί περί λαθεμένης στο συγκεκριμένο σημείο χαρτογράφησης, ως τάχα να είχε λάβει υπ' όψη του κατά την απόκλιση της κανονικής πορείας τον ναυτιλιακό χάρτη ή να του επιτρέπεται να πλέει σύρριζα με τις ακτές.

Δ. OI EK THΣ ΒΥΘΙΣΕΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αμέσως μετά την βύθιση του πλοίου και προφανώς γιατί οι αρμόδιοι του πλοίου δεν φρόντισαν ούτε καν να κλείσουν τις βαλβίδες αναρροφήσεως πετρελαίων και τα εξαεριστικά των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίων, μεγάλες ποσότητες βαρέων πετρελαιοειδών (μαζούτ) καταπλημμύρισαν ολόκληρη την θαλάσσια και χερσαία περιοχή της Καλντέρας και μάλιστα σε πολύ μεγάλη έκταση επικαλύφθηκε η όλη θαλάσσια περιοχή από τα επιπλέοντα μαύρα πετρέλαια. Οι τραγικές αυτές εικόνες μεταδόθηκαν αστραπιαία σε όλο τον πλανήτη, με δεδομένο το ενδιαφέρον όλου του κόσμου για το συγκεκριμένο νησί.

Ακολούθησε μετά ημέρες η προσπάθεια καθαρισμού του όλου θαλάσσιου χώρου, των παραλιών και βραχωδών ακτών, εργασία που κράτησε μήνες, με την εντεύθεν δυσφήμιση του νησιού σ'όλο τον κόσμο, τις καθημερινές σχεδόν, δυσμενείς για το συμβάν και τις συνέπειές του, δημοσιεύσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, τις εκ του λόγου τούτου αυτόθροες οικονομικές συνέπειες, για την οικονομία του νησιού και παρά την προσπάθεια του Δήμου για αντιστροφή του δυσμενέστατου κλίματος, όσον αφορά την τουριστική προβολή του νησιού, που είχε αρχίσει να επικρατεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι αντιδράσεις για την όλη προσβολή του περιβάλλοντος, πολλαπλασιάζοντο καθ' ημέραν εκ των συνεχών δημοσιευμάτων, για μόλυνση του όλου θαλάσσιου χώρου όχι μόνο από τα πετρελαιοειδή, αλλά και εκ πολλών άλλων λόγων.

Είναι γεγονός ότι όπως κάθε σύγχρονο πλοίο έτσι και το βυθισθέν έφερε και εξακολουθεί να φέρει επ'αυτού και εκατοντάδες άλλες εστίες μολύνσεως, ως είναι τα ενυπάρχοντα στο πλοίο χημικά ή τοξικά υλικά, ραδιενεργά στοιχεία από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, οθόνες τηλεοράσεων (υπέρ των χιλίων), οθονών Η/Υ, πλακέτες ηλετρονικών συσκευών με την πληθώρα των χημικών αυτών ουσιών όπως μολυβδο (pb), βρώμιο (BERS), νικέλιο (Ni), ψευδάργυρο (zn), υδράργυρο (Hg), ηλεκτρολύτες, χημικά καθαριστικά, αντισκωριακά υλικά, χημικά καθαρισμού ηλεκτρογεννητριών και άλλων μηχανημάτων, υλικά επιβραδυντικών καύσης που περιέχουν μεγάλες ποσότητες βρωμίου, ψυκτικά υγρά που βρίσκονται σ'όλα τα δίκτυα του εκτεταμένου ψυκτικού συστήματος και που περιέχουν μεγάλη ποσότητα χλωροφθορανθράκων (CFCS), δηλαδή τοξικά που προκαλούν βλάβες στο νευρικό ανθρώπινο σύστημα και εξερχόμενες στο περιβάλλον συντείνουν στην καταστροφή του όζοντος.
Πέραν τούτων θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο βυθισθέν πλοίο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών και υδραυλικών λαδιών, τόσον εντός των εκτεταμένων υδραυλικών δικτύων του πλοίου, όσο και στις αποθήκες εναποθήκευσης των βαρελιών.

ΔΗΛΑΔΗ η πλέον καθαρότερη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου της Καλντέρας της νήσου, χωρίς καμιά απολύτως υπαιτιότητά μας, μετεβλήθη αυτομάτως σε διαρκή και αέναη πηγή μόνιμης μόλυνσης του όλου θαλασσίου οικοσυστήματος η οποία και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με τις καθημερινές αναβλύσεις πετρελαιοειδών εκ του χώρου του ναυαγίου. Είναι χαρακτηριστικές οι συνεχείς επιστημονικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των διαφόρων μελετητών του όλου στην περιοχή οικοσυστήματος, θέσεις και τοποθετήσεις που συνεχώς βλάπτουν την φήμη και την έχουσα μετά πολλών κόπων και προσπαθειών αποκτηθεί προβολή και κατοχύρωση του νησιού, ως του πλέον στον κόσμο ομορφότερου και άξιου επισκέψεως. Γίνεται κατανοητή η εντεύθεν ανάγκη διατήρησης της φήμης και προβολής του νησιού η οποία όμως επιβάλλει συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση ετοιμότητα στις αναγκαίες κατά καιρούς απαντήσεις ή και επικάλυψη των δυσμενών, χωρίς παρά ταύτα και πάντοτε να καθίσταται δυνατόν, και όλα αυτά ως αποτέλεσμα των εγκληματικών πράξεων, ενεργειών και παραλείψεων των εναγομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνυπεύθυνες εναγόμενες εταιρείες (ε, στ και ζ) αντί ευθύς εξ αρχής να προέλθουν σε ενέργειες τέτοιες που θα εξουδετέρωναν τους λόγους της συνεχούς και αέναης μόλυνσης, αρκέσθηκαν στην λήψη αποσπασματικών μέτρων, ως είναι: α) Η διατήρηση στην επιφάνεια της θαλάσσης άνωθεν του ναυαγίου πλαστικού φράγματος, ως δήθεν τα εξερχόμενα καθ'ημέραν εκ του πλοίου πετρελαιοειδή να υποχρεούνται να ακολουθούν κάθετη πορεία προς την επιφάνεια δια μέσου και μόνον του φράγματος, β) Η καθ'ημέραν περισυλλογή των αναδυομένων πετρελαιοειδών με απορροφητικά υλικά, γ) Η αποτυχούσα προσπάθεια απάντλησης των εις τις δεξαμενές του πλοίου καυσίμων την άνοιξη του έτους 2009, δ) Η καταφυγή σε μελετητικούς οίκους προς προσδιορισμό των συνεπειών του ναυαγίου, στο όλο θαλάσσιο περιβάλλον, ως είναι στην Ελλάδα το ΕΛΚΕΘΕ ή στο εξωτερικό ο INTERNATIONAL TANKER OWNER'S POLUTION FEDERATION (I.T.O.P.F.) ή αντιστρόφως η ανάθεση στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ως είναι αυτή του Φεβρουαρίου 201.

 Όλα αυτά είτε αυτοτελώς είτε στο σύνολό τους λαμβανόμενα δεν παύουν επί πέντε συνεχή έτη να τροφοδοτούν τις πηγές δυσφήμισης του νησιού, ως μεμολυσμένου στον θαλάσσιό του χώρο και εκ τούτου επικινδύνου είτε για την δημόσια υγεία, είτε για την αλιεία ή την τροφοδότηση με καθαρό νερό των μηχανισμών αφαλάτωσης που λειτουργούν στο νησί. Υφίσταται δηλαδή μία διαρκής και μακρόχρονη προσβολή της προσωπικότητάς μου, ως Δήμου, εμφανιζομένου ως αδυνατούντος να περιφρουρήσει την καθαρότητα και υγιεινή του όλου θαλάσσιου και χερσαίου οικοσυστήματος, υποχρέωση η οποία σαφώς απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ. 7 και 14β του Ν. 3463/2006, και το σπουδαιότερον σε κάθε δυσφημιστική για το νησί αναφορά δεν γίνεται λόγος για μόλυνση στην θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας, αλλά γενικώς σε αναφορές όπως "μολυσμένα τα νερά της Σαντορίνης κλπ" σ' όλη την περιφέρεια του νησιού και όχι μόνον την περιοχή της Καλντέρας και βέβαια οι μη γνωρίζοντες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μένουν με αυτή την εντύπωση. Από κανένα δεν αμφισβητείται ότι όλη αυτή η συκοφαντική ή δυσφημιστική για το νησί κατ' έτος επιχειρούμενη και πραγματοποιούμενη εκστρατεία οφείλεται στις ως προελέχθη πράξεις και παραλείψεις των εναγομένων, που ως εκ των προαναφερθέντων κατέστησαν οι υπαίτιοι της επί χρόνια τώρα βαρύτατης προσβολής του θηραϊκού περιβάλλοντος θαλάσσιου και χερσαίου, ού μην αλλά και του όλου οικοσυστήματος με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή να αποφεύγεται, ως επικίνδυνη για την δημόσια υγεία.

Ε. ΟΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ε1. Για τον εντοπισμό των ευθυνών επέλευσης του ναυαγίου ευθύς μετ' αυτό διετάχθη και διενεργήθη προκαρκτική κατ' αρχήν έρευνα και εξέταση, διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης με την από 10.4.2007 παραγγελία του Εισαγγελέως Πλημ/κών Νάξου. οι οποίοι πραγματογνώμονες και περάτωσαν το έργο τους τον Νοέμβριο 2008, ενώ εν τω μεταξύ διενεργείτο Τακτική Ανάκριση πραγματογνωμοσύνη η οποία αναφανδόν τάχθηκε υπέρ των απόψεων των εναγομένων και των υπ' αυτών προστηθέντων, σκανδαλωδώς παραλείψασα έστω και στοιχειωδώς να αναφερθεί στον ευθύς εξ αρχής και επί μήνες μετά το ναυάγιο υπό του Πλοιάρχου αλλά και των εναγομένων εταιρειών (ε', στ και ζ') προβληθέντα ισχυρισμόν, ως προς τα αίτια της πρόσκρουσης, ότι δηλαδή πάντοτε κατά τον Πλοίαρχο η πρόσκρουση επήλθε ως εκ της επενεργείας υπογείων θαλασσίων ρευμάτων που παρέσυραν το πλοίο προς την ξηρά και που παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να επαναφέρει.

Ε2. Τον κύριο αυτόν ισχυρισμό του πλοιάρχου και των άνω εταιρειών οι πραγματογνώμονες παντελώς παρείδαν και ασχολήθηκαν μόνο με τον κατά το τέλος Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου 2007 νεογεννηθέντα και νεοανευρεθέντα ισχυρισμό, ότι δηλαδή η πρόσκρουση οφείλετο στον λανθασμένο ναυτικό χάρτη της περιοχής, και περί των οποίων ού του παρόντος.
Ε3. Γεγονός πάντως είναι ότι η κυρία ανάκριση ουδόλως πείσθηκε από την πραγματογνωμοσύνη και αυτή περατώθηκε με την απόδοση ευθυνών για παράβαση σειράς ολόκληρης νόμων και διατάξεων ως είτε του Ποινικού Κώδικος είτε ειδικών Ποινικών Νόμων και Διαταγμάτων και συγκεκριμμένα για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18α, 26 παρ. 1, 27, 51, 52, 53, 57, 79, 94, 98, 277, 291 παρ. 1, 306 ΠΚ, αρ. 1 παρ. 1δ, 2α, 3α, 11 παρ. 1, 12 και 13α περ. ι Ν. 743/77, 9 παρ. 1 Β Ν. 1147/81 και άρθρο μόνο ΠΔ 86/97 και όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το ΠΔ 55 της 11/20-3-98, αρ. 113, 114, 223 παρ. 3, 225 παρ. 3-1, 235 παρ. 1 περ. θ ΚΔΝΔ, αρ. 4, 14, 16, 17, 19, 21 του ΒΔ 683/1960 σε συνδ. με Καν. 26 περ. β της Δ.Σ. Solas, Καν. 34 του κεφ. V της ΔΣ Solas, Καν. 36 της Δ.Σ. Solas που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 1314/1983, σε συνδυασμό με τη Σύμβαση περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Ν.Δ. 93/74) σε συνδ. με τον Καν. 5-9 του ΝΔ 93/74 σε συνδ. με άρθρο πρώτο - αρ. 4, 8 Π.Δ. 363 της 13/30-9-1984 περί κανονισμού συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία σε συνδ. με άρθρο δεύτερο του ίδιου ΠΔ και άρθρο 45 του κεφ. Δ του ΝΔ 187/73. Με δεδομένη την αρχή JURANOVIT CURIA, εξειδίκευση όλων αυτών θέλει λάβει χώραν κατά την συζήτηση της παρούσης.

Ε4. Γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις περιβαλλοντικής αδικοπρακτικής ευθύνης, ενάγων είναι αυτός που υπέστη ή κινδυνεύει να υποστεί ζημία σε ιδιωτικού δικαίου έννομο αγαθό ή συμφέρον του υλικό ή ηθικό, εξ αιτίας προσβολής περιβαλλοντικού αγαθού, εναγόμενος δε είναι αυτός που προκάλεσε ή προκαλεί ή πρόκειται να προκαλέσει την ζημία. Αν οι ζημιώσαντες είναι περισσότεροι, ευθύνονται απέναντι στον ζημιωθέντα εις ολόκληρον (ΑΚ 926-927), όσον αφορά δε εμέ τον ενάγοντα ΔΗΜΟ δεδικαιολογημένο το έννομο συμφέρον μου προς άσκηση της παρούσης από την ήδη προσγενομένη και συνεχίζουσα οικολογική ζημία, στο θαλάσσιο οικοσύστημα της θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής της Καλντέρας, περιοχή ευρισκόμενη στην τοπική περιφέρεια εμού του συγκεκριμένου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την καθαρότητα της οποίας και υποχρεούμαι κατά νόμον να διαφυλάττω, αλλά και να προστατεύω.

Ε5. Ειδικότερα, η ευθύνη των εναγομένων πέραν των όσων ήδη περί αυτών ανεφέρθησαν και ειδικά προσδιορίσθηκαν, ερείδεται τόσον στις ως προαναφερθείσες διατάξεις οι οποίες και ανακριτικά τους απεδόθησαν όσον και στις περί αδικοπραξιών διατάξεις του ΑΚ, δηλαδή στην διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ. επ. ως εκ της όλης παραβατικής επί τούτου συμπεριφοράς των προαναφερθέντων προσώπων οι μεν εκ των οποίων (α, β, γ και δ των εναγομένων) είτε αυτοτελώς είτε συμμετοχικώς ευθυνόμενο για την πρόκληση του ναυαγίου ως αυτό έλαβε χώρα και όπως ειδικά οι συνθήκες επέλευσης αυτού περιεγράφησαν, οι δε εναγόμενες εταιρείες πέραν των εκ της προστήσεως ευθυνών των, πέραν των ειδικώς αποδοθεισών σ' αυτές ευθυνών, για την μη λειτουργία πολλών μηχανολογικών συστημάτων του πλοίου, κατά τον κρίσιμο της περιδιαβάσεως του, ως ακυβέρνητου, χρόνον, ενέχονται έτι περισσότερον και γιατί από της επελεύσεως του ναυαγίου δεν συμμορφώθηκαν προς τις βασικές αυτών υποχρεώσεις ανέλκυσης και απομάκρυνσης του ναυαγίου και ως ειδικότερα υπό των διατάξεων του Ν. 2881/2001 ειδικώς καθορίζεται, αλλά αφήκαν τούτο να παραμένει, μολονότι ήταν, είναι και εξακολουθεί να είναι διαρκής πηγή μολύνσεως και δηλητηριάσεως του όλου θαλασσίου οικοσυστήματος. Ορίζεται ειδικά:
α) στο άρθρο 29 Ν. 1650/1986, «οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζημίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημία οφείλεται σε ανώτερη βία ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως».

Ε6. Άξιο μνείας είναι στο σημείο τούτο και το γεγονός ότι για την θεμελίωση της ευθύνης του ρυπαίνοντος κατ’ άρθρο 29 Ν. 1650/1986, δεν είναι αναγκαία η συνδρομή των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης κατά τις κοινές διατάξεις (ΑΚ 914 επ.), ήτοι πράξη ή παράλειψη παράνομη και υπαίτια, αλλά απαιτείται μόνον να αποδειχθεί ότι επήλθε ζημία ή απειλείται ζημία και, ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της ρυπογόνου αιτίας και ότι η ζημία εμπίπτει στον προστατευτικό σκοπό της διάταξης.
β) Στο άρθρο 28 παρ. 7 του Νόμου 1650/1986: «Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται το Δημόσιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το έγκλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστήμια, άλλοι επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.» Με την διάταξη αυτή αναγνωρίστηκε και ρητά το δικαίωμα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων έλαβε χώρα περιβαλλοντική βλάβη, να συμμετέχουν και στις οικείες ποινικές δίκες και να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής, ανεξαρτήτως περιουσιακής βλάβης τους, και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που αυτή είναι δυνατή.

Ε7. Δικαιούμαι και νομιμοποιούμαι εξ όλων τούτων ως νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προσβαλλόμενο στην προσωπικότητά μου, να ζητήσω ως εκ της προσβολής και ως εκ των βλαβερών συνεπειών του ναυαγίου, συνέπειες οι οποίες βλάπτουν και με προσβάλλουν στην προσωπικότητά μου, όπως νομολογιακά έχει γίνει δεκτόν ότι δηλαδή η συνεχής και ρυπογόνος επίδραση σε πράγματα κοινά τοις πάσι και αυτή ακόμη η απειλή παρεμπόδισης της κατά προορισμό χρήσης τους αποτελεί παράνομη προσβολή της προσωπικότητος φυσικού ή νομικού προσώπου, πολλώ μάλλον όταν η καθαριότητα, η μη ρύπανση, η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος (γήινου, υδάτινου και αέρινου), ό,τι δηλαδή απαρτίζει την ποιότητα ζωής, νόμω προστατεύεται, δικαιούμενου εντεύθεν παντός βλαπτομένου να ζητήσει την άρση του λόγου της προσβολής και την παράλειψη αυτής εις το μέλλον, άμα δε την χρηματική ικανοποίηση κατ' άρθρο 932 Α.Κ.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κατά τους ορισμούς και την έννοια των άρθρων 914, 298, 932 ΑΚ η αδικοπρακτική ευθύνη για την θεμελίωση υποχρεώσεως προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, από δόλο ή αμέλεια, επέλευση περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή μη χαρακτήρα, ζημίας. Παράνομη είναι η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση ή στις επιταγές της έννομης τάξεως.

Έτσι, παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της, κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως για την αποφυγή προκλήσεως ζημίας σε τρίτους. Αιτιώδης σύνδεσμος υπάρχει όταν η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του δράστη ήταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων και χωρίς τη μεσολάβησης άλλου περιστατικού, να επιφέρει την ζημία περιουσιακή ή ή που επήλθε, και την επέφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Μορφή αδικοπραξίας αποτελεί η παράβαση κάθε επιτακτικού κανόνα δικαίου εκ μέρους του υπαιτίου δυνατή δε η τέλεση αυτής και με παρένθετο ή προστηθέν πρόσωπο.
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 926 εδ. 1ΑΚ, με το οποίο καθορίζονται, στα πλαίσια της αδικοπρακτικής ευθύνης οι περιπτώσεις στις οποίες αναγνωρίζεται από το νόμο ευθύνη περισσοτέρων προσώπων, ως κοινή πράξη νοείται κάθε μορφή συμμετοχής στην τέλεση της πράξεως ή την επαγωγή της ζημίας, αδιάφορα από το αν οι ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις, των περισσοτέρων προσώπων έγιναν ταυτόχρονα, παράλληλα ή διαδοχικά. Αρκεί κάθε ενέργεια να συνδέεται αιτιωδώς με το αποτέλεσμα, δηλαδή την επαγωγή της ζημίας, ο βαθμός δε της αιτιώδους συμβολής ή του πταίσματος καθενός από τους περισσότερους δράστες, το αν δηλαδή ο ένας ενήργησε με δόλο και ο άλλος από αμέλεια, δεν ενδιαφέρει για την θεμελίωσή της εις ολόκληρο ευθύνης, αλλά μόνο για την αναγωγή μεταξύ των περισσοτέρων των ενεχομένων από την αδικοπραξία κατά το άρθρο 927 ΑΚ.

Ζ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Γνωστόν: α) Ότι ηθική βλάβη είναι η ανεπίδεκτη χρηματικής ικανοποιήσεως ζημία, που το πρόσωπο υφίσταται από την προσβολή σε έννομα αγαθά του, προστατευόμενα από τον νόμο και αναφερόμενα στην ηθική, πνευματική ή σωματική συγκρότησή του. Ενώ δε ο νόμος προστασία της περιουσιακής ζημίας παρέχει ενόσω το φυσικό πρόσωπο ευρίσκεται στην ζωή κατά τον κανόνα "παν το υλικόν χους εστίν", προκειμένου περί της προστασίας του ηθικού της προσωπικότητας, προστασία ο νόμος παρέχει και μετά θάνατον προνοώντας και για την προστασία της τιμής ή της μνήμης τεθνεώντος.
β) Ότι η αξίωσις χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης εξ αδικοπραξίας είναι ανεξάρτητος της αποζημιώσεως της περιουσιακής ζημίας του βλαβέντος αφ'ενός και αφ'ετέρου ότι η ανόρθωση της ηθικής βλάβης δια χρήματος αποτελεί κατ' άρθρο 932 τον μόνο τρόπο ικανοποιήσεώς της ηθικής βλάβης και ακόμη ότι η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να ζητηθεί όχι μόνο για ζημία που ήδη προκλήθηκε, αλλά και για εκείνην που μετά βεβαιότητος ημπορεί να προκληθεί στο μέλλον (Ε.Α. 6497/77), δικαιούχος δε της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης δεν είναι μόνο τα φυσικά αλλά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (ΑΠ 1043/87, 75/98, 621/71).

Η. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.
Ως ήδη στο ιστορικό προανέφερα οι συνέπειες εκ του λαβόντος χώραν ναυαγίου υπήρξαν σ' όλη τους την έκταση βαρύτατες και μάλιστα στην έναρξη της τουριστικής περιόδου. Η όλη θαλάσσια αλλά και ολόκληρη η ακτογραμμή από την περιοχή της προσκρούσεως και μέχρις των ακτών του Ακρωτηρίου κατεκλύσθη υπό επιπλεόντων επί της επιφανείας της θαλάσσης, αλλά και επί των εκβρασθέντων στις ακτές (αιγιαλό και παραλία) βαρέων πετρελαιοειδών που παρά τις προσπάθειες περισσυλογής αυτή, τέλος μέχρι σήμερα δεν έχει. Αλλά και πολύ πέραν τούτων καθημερινή είναι η δυσφήμιση της όλης περιοχής εκ της υπάρξεως του πλωτού ύπερθεν του ναυαγίου φράγματος, ορατού του φράγματος τούτου από την έναρξη της εισόδου των καταπλεόντων κρουαζιεροπλοίων στον Θηραϊκό όρμο και της εκ τούτων ανάγκης καθημερινής ενημέρωσης των εις τα εισπλέοντα κρουαζιερόπλοια επιβαινόντων του όλου ιστορικού και του λόγου διατήρησης του επιπλέοντος φράγματος, του Δήμου όντως υποχρεωμένου καθημερινά να επιβλέπει και να επεξηγεί και να προετοιμάζεται για ότι ακόμη εκ του ναυαγίου τούτου χειρότερον, με δεδομένο ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιές οι έχουσες εναπομείνει ποσότητες πετρελαιοειδών βαρέως καυσίμου πετρελαίου (mazut) και ελαφρού πετρελαίου κίνησης (diesel), λιπαντελαίων, χημικών ή άλλων ρυπογόνων ουσιών και ποιές οι επιπτώσεις όλων τούτων στο όλο οικοσύστημα στο μέλλον, προβληματικές που ήδη ανάγκασαν τον Δήμο μας να ασκήσει την από 5 Μαρτίου αγωγή του ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, με αίτημα να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου, άλλως να υποχρεωθούν στην προκαταβολή της προϋπολογισθείσης προς τούτο δαπάνης εξ ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ ή την παροχή αναλόγου τραπεζικής εγγυήσεως.

Εν όψει επομένως όλων τούτων, και της ανάγκης επαναφοράς στην προ του ναυαγίου περιβαλλοντική κατάσταση δικαιούμαι να ζητήσω την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, που ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εκ της όλης αδικοπρακτικής συμπεριφοράς όλων των εναγομένων έχω υποστεί, εκ του ναυαγίου και των συνεπειών του ναυαγίου ηθική βλάβη που εξακολουθώ επί πενταετία να υφίσταμαι και μετά βεβαιότητος θα εξακολουθώ και στο μέλλον να υφίσταμαι. Αιτούμαι δηλαδή την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης απόλυτα δικαιολογημένα, αν τις λάβει υπ' όψη και αναλογισθεί ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος σχεδόν καθ' εκάστη να απολογείται και να επεξηγεί στα χιλιάδες τουριστικά, ανά τον κόσμο, γραφεία, τους οργανωμένους ανά τον κόσμο τουριστικούς πράκτορες από Νότια Αμερική, μέχρι τα βάθη της Ασίας και Σιβηρίας, ότι έχει μεριμνήσει και μεριμνά για την εξασφάλιση της υγείας των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών του νησιού από τις συνέπειες του ναυαγίου και όλα αυτά για να μη καταρρεύσει η Οικονομία του νησιού καθ' ά ήδη προεξετέθη. Και όχι μόνο αυτά, αλλά συνεχείς είναι και οι αναφορές πολιτών και βουλευτών προς την Βουλή των Ελλήνων και τους αρμόδιους Υπουργούς για παροχή πληροφόρησης, για τους λόγους μη επιβολής πλέον δραστικών κυρώσεων, για τους λόγους μη προσφυγής και σε διεθνείς Οργανισμούς και Αρχές και ενώ για όλα αυτά οι εναγόμενοι επαναπαύονται.

Εν όψει επομένως όλων τούτων και λαμβανομένης υπ' όψη: α) Της μεγάλης οικονομικής οντότητας του πλοιοκτητικού ομίλου, στον οποίον ανήκε το απωλεσθέν, όμιλος με δέκα περίπου κρουαζιερόπλοια στην εκμετάλλευσή του και πολλές ξενοδοχειακές μεγάλες μονάδες. β) Της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των εναγομένων εταιρειών υπό του παγκοσμίως γνωστού αλληλοασφαλιστικού οργανισμού, ως είναι ο έβδομος των εναγομένων, δίκαιο και εύλογο είναι να μου επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί και υφίσταμαι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (10.050.000) ευρώ, εξ ου ποσού επιφυλάσσομαι αυτό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ να ζητήσω για τον ίδιο λόγο, να μου επιδικασθεί από το αρμόδιο Ποινικό Δικαστήριο, κατά την υπ' αυτού εκδίκαση της όλης ποινικής υποθέσεως και αυτά νομίμως εντόκως μέχρι εξοφλήσεως.
Επειδή εντεύθεν η αγωγή μου είναι νόμιμη και αληθής κατά τα ιστορηθέντα οι δε εναγόμενοι και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν ευθύνονται όλοι και καθένας τους, ως εκ της αδικοπρακτικής του καθένα συμπεριφοράς του αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ
Και όσα κατά την συζήτηση θέλουν προστεθεί.
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή η αγωγή μου, ώστε και για την εις το ιστορικό αιτίαν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και έκαστος εις ολόκληρον να μου καταβάλλουν ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που εκ της αδίκου ενός εκάστου εξ αυτών δράσεως και συμπεριφοράς υπέστην και εξακολουθώ να υφίσταμαι το ποσό των ευρώ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και τούτο νομίμως εντόκως μέχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, ως εκ της ανάγκης διαθέσεως του επιδικασθησομένου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ναυαγίου.
Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της όλης δικαστικής μου δαπάνης.
Πειραιάς 22 Μαρτίου, 2012
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

[1] Από την απομαγνητοφώνηση του VDR προέκυψε ότι καμιά συνομιλία του Πλοιάρχου ή άλλου αξιωματικού της Γέφυρας με το στον Πειραιά Γραφείο (Κέντρο Διοικήσεως) δεν έχει καταγραφεί, ουδέ καν η όποια συνομιλία με τον αρμόδιο, κατά τον I.S.M. και υπεύθυνο DPA, πράγμα που σημαίνει ότι οι μετ’ αυτών συνομιλίες εγένοντο εκτός Γέφυρας και μάλιστα ούτε στις βαρδιόλες (δεξιά ή αριστερά), αφού και σ’ αυτές ακόμη οι συνομιλίες καταγράφονται.
[2] Στα είκοσι αυτά μέλη συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικοί αξιωματικοί του πλοίου, οι οποίοι όμως είχαν την πρόνοια και διέσωσαν τα οικονομικά η οποία άλλα στοιχεία που τοποθέτησαν σε τρεις σάκους και πήραν μαζί τους κατά την έξοδό των εκ του πλοίου.
[3] Πρόκειται περί του πρυμναίου κάβου που είχε το πλοίο κατεβάσει στον όρμο Φηρών, προκειμένου κατά την απερίσκεπτη επιθυμία του Πλοιάρχου να προσδεθεί στις μπίτες των Φηρών ανάμεσα στις τσαμαδούρες 3 και 4. Επειδή τούτο δεν του επετράπη, ρυμουλκήθηκε προς την περιοχή ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ σέρνοντας τον αριστερό πρυμναίο κάβο που κατά 2/3 καθ' όλη την διάρκεια της ρυμούλκησης ήταν στην θάλασσα κατά και το 1/3 δεμένος στην μπίτα, της πρύμνης.
[4] Βογάρισμα: Το σπρώξιμο του πλοίου πλευρικά ώστε να έλθει σε παράλληλη διαγωγή είτε με προβλήτα, είτε με ντόκο είτε με την στεριά προς τα αβαθή
Πηγή:www.neasantorinis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου