Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόταση για προσφυγή του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παραχώρηση λιμανιών στο ΤΑΙΠΕΔ

Προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Γ. Γκούφα

Κοιν: Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες,
Περιφερειακούς Συμβούλους


Θέμα: Πρόταση προσφυγής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της 218/13-8-2012 (ΦΕΚ Β’ 2322/13-08-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων περί μεταφοράς στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011.

Κύριε πρόεδρε,
Όπως είναι γνωστό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, 218/13-8-2012 (ΦΕΚ Β’ 2322/13-08-2012), αποφασίστηκε η μεταφορά 23 λιμανιών της χώρας στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου». Μεταξύ των λιμανιών αυτών μεταφέρονται τα κάτωθι λιμάνια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

1. Εμπορικός Τουριστικός Λιμένας Τούρλου/«Νέος Λιμένας Μυκόνου», όπως αυτός χωροθετήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση ιε΄ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το Παράρτημα 2 του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

2. Τουριστικός λιμένας Κω, όπως αυτός χωροθετήθηκε με το άρθρο 30, παρ. 5, περ. ι΄ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

3. Τουριστικός λιμένας Μανδρακίου Ρόδου, όπως αυτός προκύπτει από τα γεωγραφικά όρια χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης που μνημονεύονται στον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου Ρόδου (ΦΕΚ Β΄, 989/2006).

4. Λιμένας Ρόδου (Ακαντιά), όπως αυτός προκύπτει από τον καθορισμό χερσαίας ζώνης λιμένα πόλεως Ρόδου με την υπ΄ αριθμ. Γ. 51807 από 31.12.1955 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ Β΄ − 13/1956) καθώς και από την υπ’ αριθμ. 11/06−04−2011 απόφαση της 48ης συνεδρίασης ΕΣΑΛ με θέμα «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (για το έργο “Μελέτη επιβατικού σταθμού και λοιπών χερσαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου”)» με το συνημμένο σε αυτήν διάγραμμα που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΑΑΠ 152/2012.
Η μεταβίβαση των λιμένων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε», εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα χωρίς αντάλλαγμα, συνιστά λάθρα παραχώρηση της κυριότητας κοινοχρήστων πραγμάτων όπως ο Λιμένας και η Χερσαία Ζώνη του.
Η ως άνω πράξη της Διυπουργικής Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, εκδόθηκε κατά παράβαση πλέγματος διατάξεων του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

1. Λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)
Κατά το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει προβλεφθεί ως ουσιώδης τύπος για κάθε κανονιστική πράξη η αναγραφή στο προοίμιό της του μεγέθους της δαπάνης που η θέσπισή της συνεπάγεται, επί ποινή ακυρότητας της, εκτός εάν προδήλως δεν συνεπάγεται η εν λόγω πράξη οικονομική επιβάρυνση. Στο προοίμιο της απόφασης προβλέπεται ότι από την έκδοσή της δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Όμως, με το άρθρο 23 παρ.2 Ν.3965/2011 προβλέφθηκε ότι τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των λιμένων προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Συνεπώς, δεδομένου ότι το Δημόσιο θα στερηθεί πλήρως τα έσοδα που απεκόμιζε από την εκμετάλλευση των λιμένων προκύπτει απώλεια εσόδων, άρα δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό και η απόφαση αυτή, κρίνοντας διαφορετικά, καθίσταται άκυρη.
Η αποξένωση του Δημοσίου από επιχειρήσεις και ακίνητα, που αποτελούν τα φιλέτα της εθνικής οικονομίας και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, θα μειώσει δραματικά για πάντα τα δημόσια έσοδα, ενώ η πώληση τους από μια κερδοσκοπική εταιρεία σε συνθήκες κρίσης και με πτώση της τιμής των μετοχών, θα συμβάλει δυσανάλογα στη μείωση του δημόσιου χρέους.

2. Λόγω αντίθεσης με το άρθρο 106 παρ. 3 του Συντάγματος και του άρθρου 8 του ν. 3049/2002
Το άρθρο 106 παρ. 3 του Συντάγματος προβλέπει «την αναγκαστική συμμετοχή (…) του Κράτους (…σε) επιχειρήσεις (… που) έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
Εμείς θεωρούμε ότι οι λιμένες της χώρας, λόγω της στρατηγικής σημασίας τους για την εθνική οικονομία, την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, τις μεταφορές και επικοινωνίες, δεν είναι δυνατό να ιδιωτικοποιηθούν, σύμφωνα με την ανωτέρω συνταγματική επιταγή.

3. Τα κοινόχρηστα είναι αναπαλλοτρίωτα, αμεταβίβαστα και εκτός συναλλαγής
Τα λιμάνια των νησιών μας και η χερσαία ζώνη τους υπάγονται στη δημόσια περιουσία του κράτους ως κοινόχρηστα.
Η μεταβίβαση των λιμένων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε», εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα χωρίς αντάλλαγμα, συνιστά λάθρα παραχώρηση της κυριότητας κοινοχρήστων πραγμάτων στην εταιρεία και γίνεται κατά παράβαση συντάγματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 967 ΑΚ, ως πράγματα κοινής χρήσεως αναφέρονται «ιδία τα ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα, οι οδοί και οι πλατείες, ο αιγιαλός, οι λιμένες και οι όρμοι, οι όχθες πλευσίμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους».P
Επειδή, η παραχώρηση των λιμανιών σε ιδιώτες θα αποτελέσει πλήγμα για την ακτοπλοΐα δεδομένου ότι η τιμολογιακή πολιτική θα καθορίζεται από τους ιδιώτες με απρόβλεπτες συνέπειες για το κόστος των εισιτηρίων, σε συνδυασμό με το ξεπούλημα των αεροδρομίων όπου κι εκεί θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα,

Επειδή, τα λιμάνια αυτά αποτελούν τους βασικούς χρηματοδότες των αντίστοιχων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των λιμανιών των μικρών νησιών, και είναι προφανές ότι με την εκποίηση των κερδοφόρων λιμανιών τα μικρότερα νησιά θα στερηθούν αυτούς τους πόρους με αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή και την διάλυση των λιμενικών τους εγκαταστάσεων,
Επειδή, με τη μεταβίβαση των λιμένων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» με σκοπό περαιτέρω εκποίηση αυτής σε ιδιώτες, αίρεται η δημόσια ωφέλεια, η οποία αφορά στον κυριαρχικό έλεγχο του κράτους επί των λιμένων της χώρας,

Επειδή, η παράκαμψη βασικών προστατευτικών διατάξεων του άρθρου 24 του Συντάγματος, για την προστασία των αιγιαλών και των παραλιών, για λόγους ανάπτυξης, παραβιάζει συνολικά το Συνταγματικό Πλαίσιο,

Προτείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου να λάβει απόφαση για την προσφυγή στο ΣΤΕ κατά της 218/13-8-2012 (ΦΕΚ Β’ 2322/13-08-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων περί μεταφοράς στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό»
Νεκτάριος Σαντορινιός
Παύλος Χρυσαφίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου