Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Η Κομισιόν διαπιστώνει αδυναμία σχετικά με τον έλεγχο των παράνομων πρακτικών αλιείας και την εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα - Απάντηση Μαρίας Δαμανάκη σε Νίκο Χουντή

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του έθιγε το θέμα της παράνομης αλιείας, κυρίως με δυναμίτες, που έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα ιχθυοαποθέματα, να πλήττεται ο τουρισμός καθώς και το εισόδημα των μικρών παράκτιων αλιέων που ψαρεύουν με νόμιμες μεθόδους. Ζητούσε παράλληλα μια πιο ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο σταθερή πηγή τροφής και εισοδήματος.Συστημική αδυναμία σχετικά με τον έλεγχο των παράνομων πρακτικών αλιείας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου ικανού να αποτρέψει παράνομες μεθόδους αλιείας διαπιστώνει η αρμόδια Επίτροπος Αλιείας κ. Δαμανάκη μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Απαντώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η Επίτροπος Αλιείας κυρία Μαρία Δαμανάκη υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή είναι ήδη ενήμερη για τη χρήση δυναμίτη στην περιοχή των Κυκλάδων και έχει ειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για το θέμα αυτό. Η ελληνίδα Επίτροπος θέτει θέμα συστημικών αδυναμιών σχετικά με τον έλεγχο των παράνομων πρακτικών αλιείας και την εφαρμογή της νομοθεσίας, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου ικανού να αποτρέψει παράνομες μεθόδους αλιείας, και τονίζει ότι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι οι αρχές των κρατών μελών. Υπενθυμίζει την ύπαρξη αυστηρών κυρώσεων σε παραβάτες βάσει του ελληνικού αλιευτικού κώδικα όσο και βάσει του ποινικού κώδικα, και παραπέμπει τους εθνικούς επιθεωρητές στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας για επιμόρφωση.

Η κ. Δαμανάκη τονίζει ξεκάθαρα ότι «το άρθρο 8 του Κανονισμού 1967/2006 απαγορεύει ορισμένα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα αποθέματα ιχθύων και το περιβάλλον τους» (στις πρακτικές αυτές υπάγονται και η χρήση εκρηκτικών υλών ή ουσιών που εκρήγνυνται σε περίπτωση ανάμειξής τους), και δηλώνει ότι «η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει μαζί με τις ελληνικές αρχές τις συστημικές αδυναμίες σχετικά με τον έλεγχο των εν λόγω πρακτικών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πτυχές του κανονισμού 1967/2006, έως ότου τεθούν σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών».
 

25.09.2012
Το Γραφείο Τύπου

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση έχει ως εξής :

Παράνομη αλιεία στις Νότιες Κυκλάδες
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κατάσταση με την παράνομη αλιεία σε πολλές θαλάσσιες της Ελλάδας έχει γίνει αφόρητη. Ακόμα και η αλιεία με δυναμίτη συνεχίζεται σε σχεδόν καθημερινή βάση. Η επιβάρυνση για τα ιχθυοαποθέματα είναι τεράστια, πλήττεται ο τουρισμός, ενώ το εισόδημα των μικρών παράκτιων αλιέων που επιλέγουν να ψαρεύουν με νόμιμες μεθόδους συνεχώς μειώνεται.
Δεδομένου ότι παραβιάζεται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα ο Κανονισμός 1967/2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα,
ερωτάται η Επιτροπή σε τί ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να απαγορευθούν εκείνα τα αλιευτικά εργαλεία που είναι υπερβολικά επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και προκαλούν την εξάντληση των ιχθυοαποθεμάτων, και να ευνοήσει τρόπους αλιείας που είναι συμβατοί με την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων;
Θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει ορθή εφαρμογή του προαναφερθέντος Κανονισμού στην Ελλάδα; Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει την παραβίαση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε τί μέτρα θα προβεί ώστε να επιτύχει τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς αυτήν;

Απάντηση της κας Δαμανάκη εξ ονόματος της Επιτροπής

Το άρθρο 8 του κανονισμού 1967/2006 απαγορεύει ορισμένα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα αποθέματα ιχθύων και το περιβάλλον τους. Επιπλέον, καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για τα επιτρεπόμενα εργαλεία και το ελάχιστο βάθος και απόσταση από την ακτή για ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες, ώστε να προστατευθούν τα ιχθύδια και τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα.
Βάσει της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, υπεύθυνες για τον έλεγχο και την εφαρμογή των κανόνων αυτών είναι κατά κύριο λόγο οι αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο και διεξάγει, σε τακτική βάση, διάλογο με τις εθνικές αρχές για τα θέματα αυτά. Επιπλέον, η ΕΕ παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης των εθνικών επιθεωρητών στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (Βίγκο, Ισπανία), με σκοπό τη βελτίωση των προτύπων ελέγχου και επιθεώρησης στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή είναι ήδη ενήμερη για την εικαζόμενη χρήση δυναμίτη στην περιοχή των Κυκλάδων και έχει ειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για το θέμα αυτό. Από τα στοιχεία που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές συνάγεται ότι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ικανό να αποτρέψει την αλιεία με δυναμίτη, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής επιβολής του και της διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων. Τόσο βάσει του ελληνικού αλιευτικού κώδικα όσο και βάσει του ποινικού κώδικα είναι δυνατόν να ληφθούν αποτρεπτικά μέτρα για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων του είδους αυτού, με αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει μαζί με τις ελληνικές αρχές τις συστημικές αδυναμίες σχετικά με τον έλεγχο των εν λόγω πρακτικών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πτυχές του κανονισμού 1967/2006, έως ότου τεθούν σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου